Algemene verkoopvoorwaarden Paris

Artikel 0 - Definities

Activiteiten: activiteiten aangeboden door Marvin: Drijven en sensorische isolatie. Marvin: besloten vennootschap met een kapitaal van 20.000 euro, gevestigd aan 32, Boulevard de la Bastille (75012), ingeschreven bij de RCS van Parijs onder nummer 819 721 549, vertegenwoordigd door haar directeur. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die zich heeft geabonneerd op een abonnement of ten minste één sessie of een pakket heeft gekocht dat door Marvin wordt verkocht. De klant aanvaardt, door de toegangsprijs te betalen, alle algemene verkoopvoorwaarden. Centrum: ruimte gewijd aan drijven en sensorische isolatie, geëxploiteerd door Marvin, gelegen aan 32, Boulevard de la Bastille in Parijs (75012). Algemene verkoopvoorwaarden: deze bepalingen regelen de contractuele relaties tussen Marvin en de klanten.

Artikel 1 - Doel

De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen het enige juridische kader voor de juridische betrekkingen tussen de klant en Marvin, met uitsluiting van elk ander document of reclamefolder. De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle klanten.

Artikel 2 - Inschrijvingsvoorwaarden en toegangsvoorwaarden

Iedereen die wil profiteren van een drijfsessie moet eerst:

Ø (i) Een titel verwerven

- Ofwel een losse sessie kopen (hierna: "Sessie");
- Ofwel meerdere sessies kopen tegen een vast tarief (hierna: "Forfait");
- Ofwel een abonnement nemen (hierna: "Abonnement").

Zodra iemand in het bezit is van een Sessie, Abonnement of Forfait, wordt hij gedurende de gehele geldigheidsduur van de gekochte titel beschouwd als klant van Marvin. De aankoop van een Sessie, Forfait of Abonnement impliceert automatisch de aanvaarding van alle bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden door de koper.

Ø (ii) Inschrijving voor een sessie

De klant, houder van een geldige Sessie, Forfait of Abonnement, moet om van een drijfsessie in het Centrum te profiteren vooraf online reserveren op de website van Marvin, telefonisch of ter plaatse bij een personeelslid van Marvin. De klant moet de betaling van zijn Sessie, Forfait of Abonnement uitvoeren om de reservering in behandeling te nemen. De klant is verantwoordelijk voor zijn reserveringen, het is zijn verantwoordelijkheid om de juistheid van elke reservering (locatie, datum, tijd) te controleren, anders kan hem de gereserveerde en niet uitgevoerde sessies in rekening worden gebracht. Eventuele correcties moeten zo snel mogelijk en uiterlijk 24 uur voor het begin van de sessie worden doorgevoerd.

Artikel 3 - Toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden

De Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen worden bijgewerkt of gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van het sluiten van het contract, dat wil zeggen op de dag van de aankoop van de Sessies, Forfaits of Abonnementen door de klant. Het geldende huishoudelijk reglement is echter dat van kracht op de dag dat de klant naar het Centrum gaat. Door zich in te schrijven voor een drijfsessie, stemt de klant ermee in zich te houden aan het geldende huishoudelijk reglement op de dag van de sessie, met name wat betreft de aanvangstijd en het einde van de sessie.

Artikel 4 - Diensten, duur en uitstel

De gekochte Sessie, het Abonnement of het Forfait geeft recht op toegang tot alle activiteiten die worden aangeboden door het Centrum. Dit recht is niet overdraagbaar, onvervreemdbaar en onder voorwaarden niet restitueerbaar. Alle Sessies zijn 12 maanden geldig. Na deze geldigheidsduur worden de sessies als verloren en niet-restitueerbaar beschouwd. Elke annulering van een sessie moet minstens 24 uur voor het begin van de gereserveerde sessie worden gedaan, anders zal de klant de gereserveerde sessie in rekening worden gebracht.

4.1 Voorwaarden voor abonnementen
4.1.1 Duur van het Abonnement

Het abonnement kan op verzoek worden opgezegd zodra aan de klant minimaal 2 sessies in rekening zijn gebracht. Het geeft recht op één sessie per maand, overdraagbaar van de ene maand naar de andere. Elke annulering van een sessie voor het Abonnement moet minstens 24 uur voor het begin van de gereserveerde sessie worden gedaan, anders zal de klant de gereserveerde sessie in rekening worden gebracht. Het niet gebruiken van de Sessies gedurende de geldigheidsduur van de titel geeft geen recht op restitutie van de niet-gebruikte Sessies door de klant. De duur van de Abonnementen kan echter worden verlengd in geval van mogelijke sluitingen van het Centrum van meer dan 7 dagen, exclusief zomervakanties en kerstperiode.

4.1.2 Voorwaarden van het Abonnement

De prijs staat vermeld op het samenvattende overzicht van de bestelling dat aan de klant is verstrekt en op het exemplaar van het contract dat aan de abonnee is verstrekt. Het is gebaseerd op het openbare tarief van een jaarabonnement. Dit abonnement wordt maandelijks betaald via automatische incasso. De abonnee verklaart in ieder geval bij het sluiten van het contract alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen voor zijn gezondheid, veiligheid en hygiëne, en de instructies van Marvin in dit opzicht te volgen. De abonnee kan het Abonnement dat is afgesloten in het kader van het Contract op geen enkele manier gratis of tegen betaling overdragen of overdragen aan wie dan ook.

4.1.3 Niet-betaling van maandelijkse bedragen door de abonnee

In geval van niet-betaling van de bedragen verschuldigd door de abonnee aan Marvin, behoudt Marvin zich het recht voor de toegang tot het centrum en de voorzieningen die zijn voorzien in het kader van het Abonnement op te schorten en de abonnee in te schrijven in zijn incassobestand "betalingsincidenten", met strikte inachtneming van de bepalingen van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, waarbij deze inschrijving de abonnee verhindert te profiteren van de voordelen, producten en/of diensten die Marvin, zijn gelieerde ondernemingen of zijn partners hem eventueel zou kunnen reserveren. Marvin kan vervolgens het Contract van rechtswege en zonder formaliteit opzeggen 15 dagen na ontvangst door de abonnee van de vruchteloze ingebrekestelling.

4.1.3.1 Weigering van automatische incasso

In geval van weigering van de automatische incasso die is opgezet in het kader van de Abonnementen, wordt het abonnement als nietig beschouwd en als beëindigd beschouwd.

Artikel 5 - Tarieven en betaling

De geldende tarieven worden weergegeven op de website van Marvin en bij de ingang van het Centrum. Marvin behoudt zich het recht voor zijn tarieven te wijzigen. De tarieven die van toepassing zijn op de Abonnementen, Sessies of Forfaits zijn die welke van kracht zijn op de dag van de onderschrijving van het Abonnement of de aankoop van de Sessie of het Forfait. De betaling kan naar keuze van de klant worden gedaan in contanten, per creditcard of automatische incasso (alleen Abonnement). Betalingen per cheque worden niet geaccepteerd, overeenkomstig artikel L113-3 van de consumentencode. In het geval van een automatische incasso worden de afschrijvingen in 12 termijnen per incasso op de rekening van de klant verdeeld. De klant verbindt zich ertoe Marvin onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn bankdomiciliëring. Bij een betalingsincident moet het bedrag van de incasso direct aan Marvin worden betaald via een andere betalingswijze, verhoogd met de bankkosten. Bij herhaalde betalingsincidenten behoudt Marvin zich het recht voor het contract eenzijdig te beëindigen, volledig voor rekening van de klant.

Artikel 6 - Huishoudelijk reglement

De klant moet zich houden aan dit huishoudelijk reglement, zonder beperking of voorbehoud, en de volgende instructies respecteren:

Niet toegestaan in het Centrum:
- Minderjarigen, niet vergezeld door een meerderjarige;
- Dieren, zelfs aangelijnd;
- Personen van wie de gezondheidstoestand hen niet in staat stelt om te drijven, worden niet toegelaten tot de drijfkamers.

In het Centrum is het verboden:
- Binnenshuis te lopen met schoenen in de drijfkamers, behalve met schoenen die daarvoor zijn bedoeld;
- Elk ongepast en/of gevaarlijk gedrag zowel binnen als buiten de drijfkamers;
- Te zwemmen met het lichaam bedekt met crème of olie.

Veiligheid:
- Personen die niet kunnen zwemmen, moeten het personeel van het centrum op de hoogte stellen en dit schriftelijk aan de receptie melden;
- In geval van incident of ongeval moeten klanten onmiddellijk, in volgorde van prioriteit, het centrum, en indien nodig de brandweer of de ambulance, waarschuwen;
- Klanten moeten de instructies en bevelen van het personeel van het centrum opvolgen.

Uitkleden, aankleden en bewaren van kleding:
- Klanten moeten zich verplicht uitkleden en aankleden in de drijfkamers en het meubilair gebruiken dat daarvoor ter beschikking is gesteld, en dit in perfecte staat van netheid achterlaten;
- De toegang tot een drijfkamer is voorbehouden aan één persoon tegelijk;
- Klanten moeten hun schoenen in een kluis bij de ingang van elke drijfkamer plaatsen.

Hygiëne en kleding van klanten:
- Voordat ze de drijfkamers betreden, moeten klanten een gedouchte douche nemen;
- Toegang tot de drijfkamers wordt geweigerd aan iedereen die niet absoluut schoon is.

Diversen:
- Het is strikt verboden de voorzieningen en installaties te beschadigen. Alle schade wordt hersteld op kosten van de overtreder.
- Elke handeling of gedrag dat in strijd is met fatsoen, goede zeden, de rust van klanten, de goede orde en de netheid van het centrum is strikt verboden. Het zal worden bestraft met onmiddellijke verwijdering uit het centrum, wat niet zal leiden tot enige terugbetaling.
- De klant moet zijn handdoek in de wasmand doen na gebruik.
- De klant moet zijn oordopjes in de daarvoor bestemde bak in elke drijfkamer doen.
- Het is verboden nooduitgangen te openen, behalve in geval van nood.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden met creditcard en terugbetalingsvoorwaarden
7.1 Betalingsvoorwaarden met creditcard

De klant kan zijn aankopen rechtstreeks betalen op de website van Marvin. Het bedrag van de bestelling wordt pas afgeschreven bij de validatie. De betaling met creditcard is beveiligd met een versleutelingssysteem geleverd door Paysafe. Marvin heeft dus geen toegang tot het kaartnummer van de klant dat vertrouwelijk wordt overgedragen. Alleen nationale bankpassen worden geaccepteerd door het beveiligingssysteem, evenals Visa- en Mastercard-kaarten.

7.2 Voorwaarden en modaliteiten voor terugbetaling

Elke geannuleerde sessie minstens 24 uur van tevoren wordt volledig terugbetaald, op verzoek van de klant, op de creditcard die is gebruikt voor de betaling, op voorwaarde dat de betaling minder dan 14 kalenderdagen voor het verzoek tot terugbetaling is uitgevoerd. Elke gereserveerde sessie die minder dan 24 uur voor het gereserveerde tijdsblok wordt geannuleerd, wordt volledig in rekening gebracht.

Artikel 8 – Verzekering

Marvin wijst elke aansprakelijkheid af in geval van verlies of diefstal in zijn centrum. Marvin is verzekerd voor schade die zijn civiele aansprakelijkheid inhoudt. Zijn aansprakelijkheid kan niet worden gezocht in geval van een ongeval als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies of het onjuiste gebruik van apparatuur of andere installaties.

Overeenkomstig artikel 38 van de wet van 16 juli 1984, informeert Marvin de klant over zijn recht om een "individuele ongevallen" verzekering af te sluiten die alle activiteiten dekt die hij mogelijk kan uitoefenen binnen het Marvin-centrum. Het is begrepen dat deze garantie optioneel is en volledig voor rekening van de klant blijft.

Artikel 9 – Onherroepelijkheid van het lidmaatschap en herroepingstermijn

De aankoop van een sessie, forfait of abonnement houdt in dat de klant de algemene verkoopvoorwaarden onherroepelijk aanvaardt. Bij het afsluiten van een abonnement of de aankoop van sessies of een forfait op afstand heeft de klant, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L121-19 en volgende van het Wetboek van Consumentenzaken, veertien (14) kalenderdagen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder enige rechtvaardiging of betaling van boetes, met uitzondering, indien van toepassing, van de retourkosten.

De klant kan afwijken van deze termijn in geval hij niet in staat is zich te verplaatsen en tegelijkertijd dringend en noodzakelijk gebruik moet maken van een dienst voor zijn bestaansvoorwaarden. In dat geval blijft hij zijn herroepingsrecht uitoefenen zonder enige rechtvaardiging of betaling van boetes. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing op rechtspersonen die forfaits en/of abonnementen afsluiten. Forfaits en abonnementen zijn persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen aan derden door de klant.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Deze overeenkomst wordt beheerst door het Franse recht. Elk geschil tussen de klant en Marvin met betrekking tot het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering en de vervulling van deze overeenkomst (of een van deze clausules) valt onder de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke rechtbanken van Parijs.

Artikel 11 – Overige bepalingen
11.1 Volledige overeenkomst:

Alle bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Marvin en de klant met betrekking tot het onderwerp en vervangen en annuleren alle verklaringen, onderhandelingen, verbintenissen, mondelinge of schriftelijke communicaties, aanvaardingen, overeenkomsten, conventies en overeenkomsten tussen partijen.

11.2 Nietigheid van een bepaling:

Indien een van de bepalingen van deze overeenkomst in strijd blijkt te zijn met een van toepassing zijnde wet of regelgeving, wordt deze bepaling geacht te zijn uitgesloten, zonder dat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst aantast.

Artikel 12 – Beëindiging en Overmacht:

Sessies en forfaits hebben een bepaalde looptijd en kunnen niet worden beëindigd. Marvin verbindt zich ertoe zijn beste inspanningen te leveren om de verplichtingen zoals uiteengezet in zijn algemene verkoopvoorwaarden na te komen. In het geval dat het niet in staat is zijn verplichtingen uit te voeren als gevolg van gebeurtenissen die buiten zijn macht liggen of waarover het geen controle heeft, kan zijn aansprakelijkheid niet worden ingeroepen.

In geval van sluiting van het centrum gedurende meer dan 2 maanden, kan de klant het contract met Marvin opzeggen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging. In dat geval wordt de opzegging effectief binnen 15 (vijftien) dagen na verzending van deze brief. Marvin moet dan de betaalde en niet-gebruikte sessies aan de klant terugbetalen.

Marvin behoudt zich ook het recht voor om sessies te annuleren in geval van technische storing. In geval van annulering van een sessie kan de klant profiteren van een verlenging van de geldigheidsduur van zijn abonnement en/of forfait, met een week ten opzichte van de oorspronkelijk geplande vervaldatum. De voorwaarden voor beëindiging van het abonnement zijn gedefinieerd in artikel 4.1.4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 – Veiligheid en beperking van aansprakelijkheid

Het afsluiten van een abonnement en de aankoop van een forfait of sessie impliceert dat de klant verklaart in staat te zijn tot drijven en sensorische isolatie.

Klanten die niet kunnen zwemmen, moeten dit uitdrukkelijk schriftelijk melden bij de receptie van het centrum. Marvin wijst elke aansprakelijkheid af in geval van een ongeval met een persoon die niet kan zwemmen en die zich niet vooraf bij de receptie van het centrum heeft gemeld. De aansprakelijkheid van Marvin blijft beperkt tot het bewaren van alleen kledingstukken, met uitzondering van enig ander voorwerp, en op voorwaarde dat de kledingstukken goed zijn opgeborgen in een correct vergrendelde drijfkamer. Klanten zijn persoonlijk verantwoordelijk voor ongevallen die ze kunnen veroorzaken en begaan.

Artikel 14 – Informatie, bestanden en vrijheid

De gegevens met betrekking tot de klant zijn bedoeld voor het beheer van het abonnement/forfait van de klant door Marvin. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978 "computers, bestanden en vrijheden" gewijzigd in 2004, kan Marvin de klant e-mails sturen, tenzij deze zich hiertegen verzet. De klant behoudt het recht op toegang tot en wijziging van zijn gegevens.